girl-791231_1280

Custom publi­shing jako sposób na zdobycie zaufania klienta

Marki od lat prze­ści­gają się w kre­atyw­nym spo­so­bie pre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. W każ­dej branży walka o uwagę konsumentów i pra­cow­ni­ków odbywa się nie­ustan­nie. Firmy chcąc skutecznie dotrzeć do klientów two­rzą np. wyso­ko­bu­dże­towe kampanie, ory­gi­nalne witryny skle­powe, inte­rak­tywne strony www czy atrak­cyjne pro­mo­cje. Są także marki, które poszu­kują innych form zaan­ga­żo­wa­nia odbior­ców i wydają […]

austin-distel-Etxsv8WiFjM-unsplash

10 rzeczy, o których trzeba pamiętać, tworząc magazyn wewnętrzny [+checklista]

Praca nad magazynami korporacyjnymi jest czasochłonna. W natłoku zadań i goniących terminów konieczne jest zatem usystematyzowanie działań, aby współtworzenie treści z (niekiedy licznym) firmowym działem redakcyjnym przebiegało sprawnie. Martyna Hliwa, PR Manager z agencji Publicon, przygotowała subiektywne zestawienie aspektów, które trzeba mieć na uwadze przy custom publishingu dla firm.