341543-PA98E7-943

Wymiary grafik na social media – ściągawka na 2020 rok

Dynamiczny rozwój social media powoduje nieustanne zmiany w algorytmach i aktualizacje w wymiarach treści, które się na nich pojawiają. Poniżej przedstawiamy kompilację wymiarów zalecanych przez Facebooka, Twittera, Instagrama, LinkedIna, Pinteresta i YouTube’a. Znajdziecie tu też garść porad jak dostosować zdjęcie do ich wymogów i osiągnąć profesjonalny efekt.

sticker-mule-cPSroMqTRQg-unsplash

Jak stworzyć transmisję na żywo na Facebooku?

Face­book, naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis spo­łecz­no­ściowy na świe­cie, dziś jest nie tylko plat­formą słu­żąca do udo­stęp­niania zdję­cia czy komen­to­wa­nia wpi­sów zna­jo­mych. Obec­nie tech­no­lo­giczny gigant ma tak sze­roko roz­bu­do­wane funk­cje, które z powo­dze­niem można wyko­rzy­sty­wać zarówno do sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji w mediach, roz­woju biznesu, jak i pry­wat­nie. Jedną z nich jest Face­book Live, czyli trans­mi­to­wa­nie wideo w cza­sie rze­czy­wi­stym […]