341543-PA98E7-943

Wymiary grafik na social media – ściągawka na 2020 rok

Dynamiczny rozwój social media powoduje nieustanne zmiany w algorytmach i aktualizacje w wymiarach treści, które się na nich pojawiają. Poniżej przedstawiamy kompilację wymiarów zalecanych przez Facebooka, Twittera, Instagrama, LinkedIna, Pinteresta i YouTube’a. Znajdziecie tu też garść porad jak dostosować zdjęcie do ich wymogów i osiągnąć profesjonalny efekt.

damian-zaleski-RYyr-k3Ysqg-unsplash

Nowa Opera 68 – przeglądarka z wbudowanym Instagramem

Rozwój wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści umoż­li­wia inte­rak­cję nawet z odle­głym roz­mówcą. Izo­la­cja na świe­cie spo­wo­do­wała, że gwałtownie wzro­sło zapo­trze­bo­wa­nie ludzi na wykorzy­sta­nie róż­nego rodzaju narzę­dzi inter­ne­to­wych. Klu­czową rolę zaczęły odgry­wać komu­ni­ka­tory, wyko­rzy­sty­wane zarówno do nauki w szko­łach czy na uni­wer­sy­te­tach, w bizne­sie, jak i pry­wat­nie.