dan-dimmock-sNwnjxm8eTY-unsplash

Zawładnij mediami, czyli o zaletach biura prasowego

Sprawny prze­pływ infor­ma­cji jest dziś pod­stawą dzia­ła­nia firmy na rynku. Sku­teczne zarzą­dzanie to nie­ustanna dys­try­bu­cja wia­do­mo­ści na zewnątrz, czyli do jej grona odbior­ców. Umie­jęt­ność wła­ści­wego komu­ni­ko­wa­nia marki jest w dzi­siej­szym świe­cie jedną z najważniejszych funk­cji zarzą­dzania organizacją. Daje moż­li­wość kreowa­nia wize­runku, zwięk­sza­nia infor­ma­cyj­nego zasięgu, a takżebudo­wa­nia spo­łecz­nego zaufa­nia. Wpro­wa­dzasz na rynek nowy pro­dukt? Inwe­stu­jesz w […]

glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash

“Reaguj! Masz wpływ na reklamę” – akcja informacyjna Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Teorie spiskowe i fake newsy są zawsze tam, gdzie panuje nie­pokój, strach i panika. W takiej rze­czy­wi­sto­ści od kilku mie­sięcy żyje świat. Koro­na­wi­rus stał się tema­tem numer jeden we wszyst­kich mediach, a infor­ma­cje o nim roz­po­wszech­niane są w bły­ska­wicz­nym tem­pie, w róż­nej for­mie i kon­tek­stach.

sincerely-media-ylveRpZ8L1s-unsplash

Nowe narzędzie na rynku: CORD, czyli usługa wspierająca zarządzanie komunikacją w e-commerce

Publicis Commerce, wchodząca w skład Publicis Groupe, stworzyła usługę i narzędzie o nazwie CORD, służące do zarządzania i moderacji pytań oraz recenzji konsumentów, które pojawiają się w kanałach e-commerce. CORD (Customers’ Opinions & Reviews Data) umożliwia wchodzenie w dialog z konsumentami, którzy dokonali już zakupu lub go rozważają, co pozwala zwiększyć widoczność kart produktowych, a […]

student-849821_1280

Jakie kanały komunikacji online wykorzystać w działaniach firmy?

Internet to medium o ogromnym zasięgu, dlatego firmy w swoich działaniach powinny wykorzystywać kanały komunikacji online. Dzięki nim mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców, niezależnie od czasu i miejsca oraz wejść w interakcję z potencjalnymi klientami i zyskać natychmiastowy feedback. W artykule znajduje się 5 najważniejszych kanałów, które powinna wykorzystywać firma.

glownekonf_85314520

PR(acownik) w czasie pandemii

Śledząc media branżowe, napotykamy w ostatnich tygodniach na ogromną liczbę artykułów, które skupiają się wokół tematu komunikacji firm z klientami w okresie pandemii koronawirusa. Licznie pojawiające się publikacje są dla marek swoistymi poradnikami, jak radzić sobie w tym trudnym czasie. Odnajdujemy w nich między innymi omówienia case studies, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych podmiotów, a […]