austin-distel-fEedoypsW_U-unsplash

Case study: Jak operator komórkowy zwiększył miesięczną sprzedaż o 70 proc. dzięki monitoringowi Internetu

Dotychczas w 2021 r. na Facebooku pojawiło się 214 mln wypowiedzi publicznych tylko w języku polskim. Na Twitterze opublikowano ponad 103 mln postów, na Instagramie 5 mln, a na blogach i forach dodano 34 mln wpisów. Firmy, które chcą osiągnąć sukces na rynku, powinny zwrócić uwagę na te liczby i skupić się na analizie opinii […]

luke-chesser-JKUTrJ4vK00-unsplash

Skuteczność działań PR będzie można dokładniej monitorować dzięki rozwiązaniom z autorskim algorytmem

Prognozy dla branży PR, niezależnie od przedstawianych scenariuszy, zakładają rosnącą rolę technologii i baz danych. Jak wynika z raportu agencji Publicon, rozwój cyfrowych narzędzi sprawi, że coraz więcej procesów będzie automatyzowanych, co pozwoli m.in. lepiej personalizować treści. Technologie usprawniają także weryfikację kampanii PR-owych w czasie rzeczywistym.

bryan-turner-mF9m6BRHCtg-unsplash

Analiza Igrzysk Olimpijskich. Funkcja Influence Score od SentiOne wskazuje największy wpływ w Internecie

Polacy kochają Igrzyska Olimpijskie — wypowiedzi na ich temat w ostatnim miesiącu odnotowały w Internecie ponad miliard wyświetleń, jak wynika z analizy polskiego SentiOne. Najwięcej pozytywnych emocji wzbudziło złoto mieszanej sztafety 4 × 400 m, a negatywnych — błąd proceduralny Polskiego Związku Pływackiego. W mediach społecznościowych największą popularnością i wpływem cieszyły się posty autorstwa Przeglądu […]

merkel-2537927_1920

Polityczni influencerzy bardziej wpływowi niż marki – pierwsze europejskie badanie Grayling

Grayling zaprezentował pierwsze ogólnoeuropejskie badanie na temat sposobu, w jaki politycy korzystają z mediów społecznościowych. Analizie pod kątem płci, wieku czy przynależności partyjnej poddano prawie 3 miliony postów opublikowanych w 2020 roku na Twitterze, Facebooku i Instagramie przez parlamentarzystów z 17 krajów europejskich, w tym Polski.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Jak mierzyć PR?

PR od lat zmaga się z problemem pomiaru osiąganych wyników i ilościowym określeniem swojego wkładu w realizację celów sprzedażowych i biznesowych. PR-owcy nie do końca wiedzą, co dokładnie mierzyć, za pomocą jakich wzorów i jakich narzędzi użyć. Miejmy też na uwadze, że osoby odpowiedzialne za komunikację, tworzenie komunikatów prasowych oraz kontakty z dziennikarzami są zazwyczaj […]

app-image-logo-tiktok-2066713

Newspoint monitoruje TikToka!

Od początku 2020 roku Newspoint, platforma monitoringu mediów, rozszerza swoją ofertę o kolejne kluczowe źródło – serwis TikTok. Tym samym mocno powiększa globalne pokrycie monitorowanych źródeł, które przekracza już 150 tys. serwisów informacyjnych, 50 mln źródeł social media, 1200 tytułów prasowych i 200 stacji RTV z 75 języków i 170 krajów świata.

a-man-using-laptop-computer-on-white-table-3760368

Narzę­dziownik cz. 2, czyli aplikacje do moni­to­ro­wa­nia social media

Moni­to­ring tre­ści publi­ko­wa­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jest nie­zbęd­nym narzę­dziem dla każ­dego spe­cja­li­sty zaj­mu­ją­cego się komu­ni­ka­cją i mar­ke­tin­giem oraz dba­niem o wize­ru­nek firmy. Pozwala on iden­ty­fi­ko­wać wpisy, które gene­rują naj­więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie i kanały o naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niu wśród Two­ich odbior­ców. Dodat­kowo ana­liza danych pomaga lepiej poznać odbior­ców, zba­dać ich pre­fe­ren­cje i spraw­dzić odbiór gene­ro­wa­nych tre­ści.