plush-design-studio-q10VITrVYUM-unsplash

Narzędziownik cz. 4, czyli aplikacje przydatne do tworzenia contentu

Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś mar­ke­te­rem inter­ne­to­wym, wła­ści­cie­lem firmy czy blo­ge­rem, zna­le­zie­nie inte­re­su­jącej i aktu­al­nej tre­ści jest dość zło­żo­nym zada­niem. Codzien­nie tysiące tre­ści jest publi­ko­wa­nych w Inter­ne­cie, dla­tego bar­dzo trudno ręcz­nie wyszu­kać naj­po­pu­lar­niej­szą infor­ma­cję. W tym przy­padku pomocne będą spe­cjalne plat­formy.

a-man-using-laptop-computer-on-white-table-3760368

Narzę­dziownik cz. 2, czyli aplikacje do moni­to­ro­wa­nia social media

Moni­to­ring tre­ści publi­ko­wa­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jest nie­zbęd­nym narzę­dziem dla każ­dego spe­cja­li­sty zaj­mu­ją­cego się komu­ni­ka­cją i mar­ke­tin­giem oraz dba­niem o wize­ru­nek firmy. Pozwala on iden­ty­fi­ko­wać wpisy, które gene­rują naj­więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie i kanały o naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niu wśród Two­ich odbior­ców. Dodat­kowo ana­liza danych pomaga lepiej poznać odbior­ców, zba­dać ich pre­fe­ren­cje i spraw­dzić odbiór gene­ro­wa­nych tre­ści.

josefa-ndiaz-IzmdWT2lW5Q-unsplash

Narzę­dziownik cz. 1, czyli aplikacje przydatne do two­rze­nia gra­fik

Obrazy są prze­twa­rzane przez mózg 60 razy szyb­ciej niż tekst. Oddzia­łują one rów­nież sil­nie na emo­cje odbiorcy. Czę­sto to wła­śnie strona gra­ficzna arty­kułu przy­ciąga uwagę i potrafi zatrzy­mać ją na dłu­żej. Gra­fiki są uzu­peł­nie­niem każ­dego tek­stu, dla­tego warto by były ory­gi­nalne, kre­atywne i wyso­kiej jako­ści. Zobacz skąd możesz pobrać efek­towne obrazy i gra­fiki.

337319-PA018S-341

Facebook udostępnił zewnętrznym firmom kod do zwalczania nieodpowiednich treści w sieci

Administratorzy najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie udostępnili na stronie GitHub kod źródłowy narzędzi, które pomagają rozpoznawać oraz powstrzymywać rozpowszechnianie się niebezpiecznych treści na platformie. Dzięki temu partnerzy oraz zewnętrzne firmy mają szansę wykorzystać dodatkowe metody w walce np. z wpisami promującymi terroryzm, a także materiałami niestosownymi dla dzieci.