sincerely-media-ylveRpZ8L1s-unsplash

Nowe narzędzie na rynku: CORD, czyli usługa wspierająca zarządzanie komunikacją w e-commerce

Publicis Commerce, wchodząca w skład Publicis Groupe, stworzyła usługę i narzędzie o nazwie CORD, służące do zarządzania i moderacji pytań oraz recenzji konsumentów, które pojawiają się w kanałach e-commerce. CORD (Customers’ Opinions & Reviews Data) umożliwia wchodzenie w dialog z konsumentami, którzy dokonali już zakupu lub go rozważają, co pozwala zwiększyć widoczność kart produktowych, a […]

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

Narzę­dziownik cz. 6, czyli aplikacje przydatne dla copyw­ri­tera

Two­rze­nie inte­re­su­ją­cych tre­ści to cza­so­ch­łonne zaję­cie. Z pomocą przy­cho­dzą apli­ka­cje, które uła­twiają pracę nad blo­giem, stroną www czy Face­bookiem. Dzięki nim wykry­jesz pla­giat, upew­nisz się, że two­rzysz atrak­cyjne tre­ści, któ­rych nie stwo­rzył nikt przed Tobą, a także spraw­dzisz tekst pod wzglę­dem popraw­no­ści gra­ma­tycz­nej.

plush-design-studio-q10VITrVYUM-unsplash

Narzędziownik cz. 4, czyli aplikacje przydatne do tworzenia contentu

Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś mar­ke­te­rem inter­ne­to­wym, wła­ści­cie­lem firmy czy blo­ge­rem, zna­le­zie­nie inte­re­su­jącej i aktu­al­nej tre­ści jest dość zło­żo­nym zada­niem. Codzien­nie tysiące tre­ści jest publi­ko­wa­nych w Inter­ne­cie, dla­tego bar­dzo trudno ręcz­nie wyszu­kać naj­po­pu­lar­niej­szą infor­ma­cję. W tym przy­padku pomocne będą spe­cjalne plat­formy.