job-4131482_1280

Dobre praktyki rzeczników prasowych

Rzecz­nik XXI wieku jest mece­na­sem swo­jej insty­tu­cji. To jego oglą­dają, czy­tają i słu­chają odbiorcy: prze­ło­żeni, dzien­ni­ka­rze i przede wszyst­kim klienci. Zarzą­dza wize­run­kiem marki, ini­cjuje wyda­rze­nia pro­mu­jące markę, na nim ciąży odpo­wie­dzial­ność za poli­tykę medialną firmy. Dzi­siej­szy rzecz­nik dba­ o dobre imię firmy, jej pra­cow­ni­ków i sze­fów, wdra­ża­ dobre prak­tyki do firmy i rozwija cie­kawe pro­jekty. 

sincerely-media-Ho3xLZta1Qo-unsplash

Święta w czasach pandemii. Przegląd bożonarodzeniowych kampanii znanych marek 2020

Po dziwnym, trudnym i (na szczęście) powoli mijającym roku szczególnie mocno wyczekujemy Bożego Narodzenia, które niesie ze sobą odrobinę magii i kojarzy nam się z ciepłem oraz tak bardzo potrzebnym nam teraz spokojem. Czas lockdownu pokazał m.in. jak ważne są dla nas wsparcie oraz bliskość drugiego człowieka. Do wyzwań, które przyniósł nam 2020 oraz tęsknot […]