job-4131482_1280

Dobre praktyki rzeczników prasowych

Rzecz­nik XXI wieku jest mece­na­sem swo­jej insty­tu­cji. To jego oglą­dają, czy­tają i słu­chają odbiorcy: prze­ło­żeni, dzien­ni­ka­rze i przede wszyst­kim klienci. Zarzą­dza wize­run­kiem marki, ini­cjuje wyda­rze­nia pro­mu­jące markę, na nim ciąży odpo­wie­dzial­ność za poli­tykę medialną firmy. Dzi­siej­szy rzecz­nik dba­ o dobre imię firmy, jej pra­cow­ni­ków i sze­fów, wdra­ża­ dobre prak­tyki do firmy i rozwija cie­kawe pro­jekty. 

MGZ_LOGO-2020_blue

Wiemy, jakim markom najbardziej ufają przedsiębiorcy

Magazyn „My Company Polska” po raz kolejny przyznał tytuły Marka Godna Zaufania. Badanie przeprowadzone zostało wśród setek przedsiębiorców wyłaniając marki produktów i usług, które darzą największym zaufaniem – dziś tak dotkliwie testowanym przez pandemię koronawirusa. Wśród laureatów znajdują się Santander Leasing, Samsung, DPD, PKN ORLEN czy PZU.