allie-KzUsqBRU0T4-unsplash

Rozmowa rekrutacyjna online może być skuteczna, czyli jak rekrutować w czasie pandemii i nie tylko. Poradnik HR-owca

Pandemia Covid-19 skutecznie zachwiała rynkiem pracy. Przedsiębiorstwa działające w branżach, które korona-kryzys dotknął w największym stopniu, chcąc ratować swoją płynność finansową i utrzymać się na rynku, podejmowały niechcianą decyzję o redukcji zatrudnienia. Jednak nie wszystkie biznesy zostały zmuszone do tego kroku. Co więcej, firmy obecne głównie w kanale online skorzystały nawet na obecnej sytuacji i […]

people-on-a-video-call-4226140

Jak uniknąć problemów podczas wideokonferencji?

Przebyliśmy długą drogę od czasu, gdy pierwszy prototyp wideofonu został opracowany przez Bell Labs w latach dwudziestych XX w., umożliwiając po raz pierwszy jednoczesne nadawanie i odbieranie sygnałów audio i wideo. Ostatecznie doprowadziło to do szybkiego rozwoju złożonych i bardzo drogich systemów wideokonferencji w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Dziś żyjemy w czasach powszechnej dostępności tej […]

notes-macbook-study-conference-7102

Copywriterze, nie zaśmiecaj swojego tekstu! 5 złych nawyków copywriterskich

Twój artykuł ciężko zrozumieć? Postowi na fanpage’u brakuje dynamiki? Nie mieścisz się w limicie znaków twitta? Wiele z tych problemów powodują słowa-śmieci, które umieszczasz w tekście. Zwykle robisz to nieświadomie – używanie ich stanowi Twój nawyk, starasz się brzmieć bardziej profesjonalnie niż potrzeba lub podświadomie nie widzisz wartości w tym, co piszesz. Niezależnie od powodu, musisz pozbyć się tych wtrąceń, aby podnieść jakość swojego pisania.

sticker-mule-cPSroMqTRQg-unsplash

Jak stworzyć transmisję na żywo na Facebooku?

Face­book, naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis spo­łecz­no­ściowy na świe­cie, dziś jest nie tylko plat­formą słu­żąca do udo­stęp­niania zdję­cia czy komen­to­wa­nia wpi­sów zna­jo­mych. Obec­nie tech­no­lo­giczny gigant ma tak sze­roko roz­bu­do­wane funk­cje, które z powo­dze­niem można wyko­rzy­sty­wać zarówno do sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji w mediach, roz­woju biznesu, jak i pry­wat­nie. Jedną z nich jest Face­book Live, czyli trans­mi­to­wa­nie wideo w cza­sie rze­czy­wi­stym […]