KONGRESPR_18062020

CSR istotny jak nigdy wcześniej. O biznesie odpowiedzialnym społecznie podczas XX Kongresu PR

Jak podaje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w ubiegłym roku o około 10% zwiększyła się liczba działań CSR podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Rok 2020 postawił przed biznesem nowe wyzwania. Mobilizacja wielu firm i zaangażowanie się w pomoc służbie zdrowia w walce z COVID-19 pokazały, jak ważne jest dla nich wspólne dobro. O tych […]

dan-dimmock-sNwnjxm8eTY-unsplash

Zawładnij mediami, czyli o zaletach biura prasowego

Sprawny prze­pływ infor­ma­cji jest dziś pod­stawą dzia­ła­nia firmy na rynku. Sku­teczne zarzą­dzanie to nie­ustanna dys­try­bu­cja wia­do­mo­ści na zewnątrz, czyli do jej grona odbior­ców. Umie­jęt­ność wła­ści­wego komu­ni­ko­wa­nia marki jest w dzi­siej­szym świe­cie jedną z najważniejszych funk­cji zarzą­dzania organizacją. Daje moż­li­wość kreowa­nia wize­runku, zwięk­sza­nia infor­ma­cyj­nego zasięgu, a takżebudo­wa­nia spo­łecz­nego zaufa­nia. Wpro­wa­dzasz na rynek nowy pro­dukt? Inwe­stu­jesz w […]

desperate-evicted-male-entrepreneur-standing-near-window-3771129

Eksperci prognozują mocny, ale krótkotrwały spadek w branży PR

Badani eksperci zajmujący się public relations prognozują, iż do końca bieżącego roku rynek PR może się skurczyć nawet o 17% jeśli chodzi o liczbę firm świadczących usługi doradcze z zakresu komunikacji. Poza tym na znaczeniu zyska digital PR oraz łączenie pracy zdalnej z biurową. Będą to kluczowe zmiany w sposobie funkcjonowania branży. Badania przeprowadził zespół […]

glownekonf_2012149480

PR w branży FinTech – jak robić to dobrze?

Branża FinTech, czyli technologie finansowe z każdym rokiem rośnie w siłę. Światowy sektor fintech wart jest już ponad 187 miliardów dolarów, a wartość całego rynku finansowego na świecie w 2022 roku szacuje się na ponad 26,5 bilionów dolarów. Ważnym czynnikiem rozwoju branży jest jej integracja i wspólne inicjatywy na przykład banków i startupów na rzecz […]

EXACTO_BADANIA_14052020v2

Wpływ pandemii koronawirusa na branżę PR – badanie dotyczące poziomu stresu

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie public relations oraz freelancerzy w największym stopniu odczuwają stres spowodowany obawami o swoją przyszłość na rynku. Największy komfort psychiczny doświadczają naukowcy. Badania dowodzą, iż branża specjalistów i ekspertów komunikacji nie pozostaje obojętna wobec kryzysowych zdarzeń jakie są konsekwencją epidemii. Projektowi patronuje Polskie Stowarzyszenie Public Relations.