Screenshot_3

Związek Firm Public Relations podsumował zaangażowanie branży w działalność pro bono

Promowanie zaangażowania agencji we wsparcie ważnych projektów społecznych jest jednymz flagowych wątków prac Związku Firm PR – to element szerokiej strategii wspierania najwyższych standardów etycznych w branży. Już po raz drugi ZFPR publikuje specjalny raport podsumowujący najciekawsze inicjatywy, jakie agencje zrealizowały non profit.

sigmund-zBfBXHCaLmk-unsplash

Rynek agencji PR 934 podmioty. Szacowany przychód ze sprzedaży usług przekroczył miliard!

W Polsce 934 firmy można określić mianem agencji public relations. Ponad połowa z nich jest z Mazowsza, niemal co czwarta to firma jednoosobowa. 42% firm PR działa ponad dekadę, a tylko co czternasta jest zrzeszona w którejś z polskich organizacji branżowych. Ze sprawozdań finansowych z 2019 roku wynika, że szacowany przychód roczny wszystkich polskich agencji […]

15

PR Wings – nowy konkurs w polskiej branży PR

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) ogłasza nowy konkurs o nazwie PR Wings (Skrzydła PR), który co roku będzie wyłaniać i nagradzać najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty, zjawiska i osoby z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i Public Relations. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty komunikujące się w Polsce publicznie i chcące zwrócić uwagę na szczególne osiągnięcia komunikacyjne. […]

kpr 2020

Znamy prelegentów oraz program XXI Kongresu Profesjonalistów Public Relations!

Kongres PR to dla jego uczestników nie tylko możliwość rozwoju, wysłuchania ciekawych prelekcji czy poszerzenia wiedzy. To także okazja do nawiązania kontaktów z osobami z różnych branż oraz wymiany cennych doświadczeń zawodowych. Zapisy na tegoroczną edycję wydarzenia wciąż trwają. Więcej informacji znajduje się na stronie kongrespr.pl.

job-4131482_1280

Dobre praktyki rzeczników prasowych

Rzecz­nik XXI wieku jest mece­na­sem swo­jej insty­tu­cji. To jego oglą­dają, czy­tają i słu­chają odbiorcy: prze­ło­żeni, dzien­ni­ka­rze i przede wszyst­kim klienci. Zarzą­dza wize­run­kiem marki, ini­cjuje wyda­rze­nia pro­mu­jące markę, na nim ciąży odpo­wie­dzial­ność za poli­tykę medialną firmy. Dzi­siej­szy rzecz­nik dba­ o dobre imię firmy, jej pra­cow­ni­ków i sze­fów, wdra­ża­ dobre prak­tyki do firmy i rozwija cie­kawe pro­jekty. 

people-2564956_1280

Jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko specjalisty ds. public relations?

Chodź zawód PR-owca w corocznym ran­kingu Care­erCast zaj­muje zasłu­żone miej­sce w pierw­szej dzie­siątce naj­bar­dziej stre­su­ją­cych zawo­dów świata, mimo to chęt­nych do pracy w tej branży nie bra­kuje. Rynek PR zarówno w Pol­sce, jak i na świe­cie stale się roz­wija i posze­rza swoje obszary dzia­łań. Warto wie­dzieć czym zaj­muje się PR-owiec i jakie kom­pe­ten­cje powi­nien posia­dać, […]

girl-791231_1280

Custom publi­shing jako sposób na zdobycie zaufania klienta

Marki od lat prze­ści­gają się w kre­atyw­nym spo­so­bie pre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. W każ­dej branży walka o uwagę konsumentów i pra­cow­ni­ków odbywa się nie­ustan­nie. Firmy chcąc skutecznie dotrzeć do klientów two­rzą np. wyso­ko­bu­dże­towe kampanie, ory­gi­nalne witryny skle­powe, inte­rak­tywne strony www czy atrak­cyjne pro­mo­cje. Są także marki, które poszu­kują innych form zaan­ga­żo­wa­nia odbior­ców i wydają […]