job-4131482_1280

Dobre praktyki rzeczników prasowych

Rzecz­nik XXI wieku jest mece­na­sem swo­jej insty­tu­cji. To jego oglą­dają, czy­tają i słu­chają odbiorcy: prze­ło­żeni, dzien­ni­ka­rze i przede wszyst­kim klienci. Zarzą­dza wize­run­kiem marki, ini­cjuje wyda­rze­nia pro­mu­jące markę, na nim ciąży odpo­wie­dzial­ność za poli­tykę medialną firmy. Dzi­siej­szy rzecz­nik dba­ o dobre imię firmy, jej pra­cow­ni­ków i sze­fów, wdra­ża­ dobre prak­tyki do firmy i rozwija cie­kawe pro­jekty. 

hunters-race-MYbhN8KaaEc-unsplash

Rola rzecznika prasowego w działaniach PR

Każdej firmie powinno zależeć na aktywności, budowaniu relacji ze swoim otoczeniem, a także promowaniu wartościowych treści do konkretnej grupy docelowej. W erze nowych mediów nikt nie ma wątpliwości, że rzecznik prasowy to “must have” każdej firmy. Rodzi się tylko pytanie, jaki powinien być oraz jakimi środkami przekazu będzie docierać do szerokiego grona odbiorców.